Dokumenti

Ar skolas darbību saistītie dokumenti:

 1. Skolas nolikums
 2. Skolas darba pašvērtējums 2022./2023. m.g.
 3. Skolas attīstības plāns
 4. Iekšējās kārtības noteikumi
 5. Akreditācijas ziņojums

Ar mācību procesu un tā organizēšanu saistītie dokumenti:

 1. Vērtēšanas kārtība
 2. Kārtība, kā tiek organizētas tiešsaistes nodarbības
 3. Kartība, kā notiek tālmācība
 4. Izglītojamo apbalvošanas kartība
 5. Kārtība, kādā organizē projektu nedēļu

Ar audzināšanas darbu saistītie dokumenti:

 1. Audzināšanas programma

Citi dokumenti/ kārtības un reglamenti:

PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute