Par mums

Adrese: Birzes iela 4, Allaži, Allažu pagasts LV-2154
Iestādes darba laiks: no plkst.7:00 līdz 19:00

Direktore Aina Keplere 

Tālrunis: +37167970954
E-pasts: aina.keplere@sigulda.lv

Direktores vietniece pirmsskolas izglītībā Jana Baranovska
E-pasts: jana.baranovska@sigulda.lv 

Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības grupas ir pašvaldības izglītības iestāde, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi pirmsskolas vecuma bērniem. 

Iestāde dibināta 1985.gadā. Īsteno IZM licenzētu programmu: vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 11 11). Darbojas 4 pirmsskolas izglītības grupas, kuras apmeklē bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.

Mācību valoda – latviešu.

Iestādē strādā 10 grupu skolotājas, 6 skolotāju palīgi, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, logopēds, psihologs, medicīnas māsa.

Bērni, kuriem nepieciešams papildus darbs valodas attīstīšanai un pilnveidošanai, logopēda nodarbības apmeklē no 4 gadu vecuma.

Darbiniekiem un bērnu vecākiem bez maksas pieejamas psiholoģes Evitas Salenieces konsultācijas.

Labvēlīgā vidē un profesionālu un radošu pedagogu vadībā ikvienam izglītojamam ir iespējas attīstīt un veidot savu personību.

Turam godā sevi, ģimeni un valsti, latviešu tautas tradīcijas. Svinam gadskārtu ieražu svētkus, organizējam sporta dienas, tematiskās pēcpusdienas kopā ar ģimenēm, grupu svētkus. Dodamies pastaigās ārpus teritorijas, iepazīstot Allažu pagasta apkārtni un dabu.

Laba sadarbība izveidojusies ar Allažu pagasta bibliotēku. Te bērni var iegūt pirmās zināšanas par grāmatām, iespiesto literatūru, bibliotēkas darbu un misiju. Katru mēnesi bērni bibliotēkā apmeklē tematiskās nodarbības.

Sadarbojamies ar Mālpils novada Mālpils Mūzikas un mākslas skolu.

 Lai radoši pilnveidotu savus talantus, bērniem PI grupās iespējams apmeklēt vokālās mūzikas, sporta deju un tautisko deju maksas nodarbības.

Projekti:

PI grupas piedalās ES fonda projektā

“Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde

inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai”. 

PI grupas piedalās projektā “Esi vesels Siguldas novadā!”.

Papildus bērniem ir iespējas apmeklēt vokālās mūzikas nodarbības, radoši pilnveidojot savus talantus.