Pedagogi

Allažu pamatskola 2021./2022. m.g.

Aina Keplere – skolas direktore, matemātikas skolotāja 4. klasei

Gerda Bokaldere – direktores vietniece izglītības jomā, 4. klases audzinātāja, datorikas skolotāja 7. – 9. klasei

Aiva Grundmane – direktores vietniece audzināšanas jomā, 6.klases audzinātāja, teātra mākslas skolotāja, datorikas skolotāja 4. – 6. klasei

Sandra Brengule – 1. klases audzinātāja un skolotāja 4. klases dabaszinību skolotāja, 2. klases dizaina un tehnoloģiju skolotāja.

Ilze Bērziņa – 2. klases audzinātāja un skolotāja, 6.,7. klases matemātikas skolotāja

Līga Neimane – 3. klases audzinātāja un skolotāja

Ināra Paegle – 5. klases audzinātāja, 4.,5. klases latviešu valodas skolotāja, matemātikas skolotāja 5. klasei

Anita Jurgelāne – 8. klases audzinātāja un ģeogrāfijas, sociālo zinību skolotāja

Inguna Kalviša – 7. un 9. klases audzinātāja un mūzikas skolotāja

Dzintra Ērmane – sports un veselība skolotāja

Dzidra Rugaine – matemātikas skolotāja 8., 9. klasei

Ārija Agnese Vasarāja – angļu valodas skolotāja

Gunta Kurmīte – latviešu valodas un literatūras skolotāja 7. – 9.klasei

Marta Strēlniece – krievu valodas, fizikas un inženierzinību skolotāja

Elvīra Vaivode – Dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Anda Amanta Bērze – sociālās zinības skolotāja 7. – 9. klasei, sociālais pedagogs

Gundega Tabaka – vizuālās mākslas skolotāja

Pēteris Kaļva – dizaina un tehnoloģijas skolotājs

Ilona Kļavinska – vācu valodas skolotājai 4. – 7. klasei

Žanna Priedīte – Latvijas un pasaules vēstures skolotāja