Erasmus +

2023. gadā Erasmus + Mobilitātes konkursā tika apstiprināts Allažu pamatskolas personāla mobilitātes projekts (aktivitāte Nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000126121)

Mobilitātes programma sniedz iespēju Allažu pamatskolas pedagogiem un atbalsta personālam apmeklēt 6 valstis. 16 pedagogiem un atbalsta personālam smelties pieredzi un iegūt jaunas zināšanas pedagoģiskajā darbā.

Projekta mērķis: skolā ieviest mūsdienīgu mācību procesu, sniedzot skolēniem nepieciešamo atbalstu personības izaugsmē, kultūras izpratnē, tradīciju kopšanā un aktīvu iesaistīšanos sociālajā dzīvē.

Pedagogi Iedvesmosies no citu valstu pedagogu pieredzes, kā skolēnos vairot mācību motivāciju, kā attīstīt pašmācības prasmes un attīstīt radošumu. Pieredzē iegūtās zināšanas un prasmes skolotāji pielietos mācību procesa organizēšanā un vadīšanā, kā arī nodos savas iegūtās zināšanas pārējiem kolēģiem gan skolas ietvaros, gan novadā.

Erasmus + programma K122 SCH teacher mobility Course

būs pieejamas 2 veidu aktivitātes: (skolotājiem, skolu vadītājiem un skolas atbalsta personālam)

  1. Kursi un apmācības
  2. Ēnošana skolotāju darbā

Projekts Mobilitāte (Nr.2023-1-LV01-KA122-SCH-000126121) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu